English (United Kingdom)Nederlands

Rendement

De Belastingdienst is vriendelijk voor deelnemers in een scheeps-CV. Hun investering is vrijgesteld van vermogenrendementsheffing en daarnaast wordt een zeer lage belasting geheven volgens het tonnageregime. Deze belastingmaatregel is in het leven geroepen om de Nederlandse scheepvaart te stimuleren.

Scheepvaart-CV's, die na 1 januari 2001 zijn opgericht, maken dankbaar gebruik van deze belastingmaatregel. Het tonnageregime houdt in dat de winst, waarover belasting moet worden betaald, wordt bepaald door de netto scheepstonnage. En niet over de werkelijk gemaakte winst. Dit komt neer op een heel laag belastingbedrag.

Voor de toepassing van het tonnageregime moet een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. Onze participanten krijgen hiervoor een standaardverzoek aangereikt. Het tonnageregime geldt voor 10 jaar. Daarna moet opnieuw een verzoek worden ingediend.

Ondanks een gunstig belastingregime bepalen de prestaties van het schip grotendeels het rendement. Hoe gewild is het schip? Kan het snel varen? Gaat de belading gemakkelijk? Als wij erin slagen chartercontracten af te sluiten tegen de geprognosticeerde charteropbrengst of hoger, dan ligt het rendement op koers. Tot slot draagt ook de toekomstige verkoopprijs van het schip bij aan het totale rendement.

In de prognose van onze CV’s wordt gewerkt met een gemiddeld, enkelvoudig rendement. Dit wordt berekend door het rendement per jaar bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal jaren. In de geprognosticeerde jaarrendementen zijn afwijkingen naar boven of naar beneden mogelijk. Scheepvaart is immers een cyclische bedrijfstak. Daarom benadrukken wij dat investeren in schepen geen garantieproduct is, maar ondernemen in een dynamische omgeving. Het is goed ondernemerschap in combinatie met de marktsituatie, die uiteindelijk het totale rendement bepaalt.