English (United Kingdom)Nederlands

Meest gestelde vragen

Rendement

 

 • Hoe wordt het geprognosticeerde rendement van een nieuw project bepaald? Een prognose wordt gebaseerd op de marktsituatie, verwachtingen en actueel beschikbare informatie. De prognoses worden getoetst door Deloitte Accountants. In elk prospectus wordt een verklaring van de accountant vermeld.
 • Zijn de prognosepercentages gegarandeerd? De rendementen zijn niet gegarandeerd. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn in de geprognosticeerde jaarrendementen daarom afwijkingen naar boven of naar beneden mogelijk. Scheepvaart is immers een cyclische bedrijfstak. Wij benadrukken altijd dat investeren in schepen geen garantieproduct is, maar ondernemen in een dynamische omgeving.
 • Is een goed rendement nog wel haalbaar in deze tijd? Het rendement van een scheepvaart-cv wordt enerzijds bepaald door het rendement gedurende de exploitatie en anderzijds door de winst bij verkoop van het schip. Ons laatste schip (de Universal Durban) is wegens slechte marktomstandigheden voor een gunstige prijs aangekocht. Een gunstige aankoopprijs is van wezenlijk belang voor het rendement. Dit schip is ook vrijwel geheel gefinancierd met eigen vermogen, en voor het resterende deel met een obligatielening. Hierdoor verdient dit schip zelfs in deze moeilijke tijd voldoende om alle exploitatiekosten te kunnen dekken. Veel schepen verdienen in deze tijd onvoldoende om de financieringslasten (rente en aflossing van de scheepshypotheek) te kunnen dragen. Voor de schepen die voor de crisis zijn aangekocht is een goed rendement feitelijk onhaalbaar geworden. De crisis is te diep en duurt inmiddels al te lang waardoor er blijvende financiële schade is aangericht. De strijdt die nu wordt gevoerd is om het verlies zoveel mogelijk te beperken.
 • De exploitatie van het schip is berekend over 360 dagen per jaar. Is er dan nooit sprake van wachten of stilliggen? Het schip wordt voor een groot deel van het jaar geëxploiteerd op basis van een timecharter. Het schip krijgt hierdoor een vast bedrag per dag, ongeacht of het schip in de havens is om te lossen of te laden en ook ongeacht er vracht is of niet. Indien het schip niet is verhuurd dan is er nagenoeg altijd vracht in een van de nabije havens. Het vrachttarief is meer een variabele, tenzij sprake is van langer lopende contracten. Stil liggen door technische problemen doet zich beperkt voor. Kleinere reparaties worden zoveel mogelijk tijdens het varen of tijdens laden/lossen verricht. Voor hele grote en langdurige reparaties is een verzekering afgesloten tegen stilliggen (loss of hire) met een bepaalde franchise (eigen risico).
 • Waarop is de verwachte dagopbrengst dag gebaseerd? De dagopbrengst is gebaseerd op een gemiddelde van time charterprijzen die voor een vergelijkbaar schip wordt betaald.
 • Zijn de begrote exploitatieopbrengsten en kosten een vast gegeven? Nee, bij scheepvaart en iedere andere onderneming zijn deze grootheden aan omstandigheden onderhevig. De in de prospectus gehanteerde bedragen zijn een realistische inschatting.
 • Er zijn geen brandstofkosten en havengelden opgenomen? Dat klopt, omdat er in principe in timecharter zal worden gevaren. De charteraar draagt de kosten voor brandstof en havengeld.
 • Het rendement wordt deels bepaald door fiscale faciliteiten (het tonnageregime), blijft dat zo? De fiscale wetgeving kan veranderen. Dan zullen ook andere regels gaan gelden, die het rendement kunnen beïnvloeden. De prospectus is gebaseerd op de wetgeving zoals die op dit moment bekend is. De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat het tonnageregime voorlopig blijft bestaan en ook met dezelfde winstgrondslag. Steeds meer Europese landen om ons heen zijn overgegaan op een belastingheffing op basis van het tonnageregime.
 • Is de rente op de financiering variabel of vast? Voor sommige van onze projecten hebben we een variabele rente gekozen omdat dit de goedkoopste en meest flexibele vorm is. Op ieder moment kan gekozen worden voor een vaste rente voor het geheel of een deel van de financiering en voor het geheel of een deel van de looptijd. De keuze voor een variabele of vaste rente wordt gemaakt op basis van de actuele situatie op de kapitaalmarkt.
 • Ben ik verplicht bij te storten wanneer de CV met tekorten kampt?  Als participant neemt u in de CV deel als stille vennoot. Als stille vennoot bent u niet aansprakelijk voor verliezen en kunt u ook niet worden verplicht om extra kapitaal in te brengen. Het vragen van een additionele bijdrage aan vennoten is nooit een eerste optie, maar is helaas de afgelopen jaren bij meerdere schepen onafwendbaar gebleken. De beherend vennoot bekijkt elke situatie afzonderlijk en zal alleen om een aanvullende storting verzoeken wanneer dit noodzakelijk en verantwoord wordt geacht. Het is aan de vennoten zelf om het plan te beoordelen en een extra bijdrage te overwegen .
 • Is het nog wel interessant om te investeren in schepen? Elke marktsituatie, ook een slechte, biedt kansen. De uitzonderlijk slechte marktsituatie van de afgelopen jaren heeft helaas onvermijdelijk gevolgen voor scheeps-CV’s die voor de crisis zijn aangegaan. Enerzijds zijn de tarieven gedaald, anderzijds zijn ook de prijzen van schepen nu een stuk lager dan een paar jaar geleden. Doordat de prijzen zijn gedaald kan het een aantrekkelijke mogelijkheid zijn om juist nu (anticyclisch) te investeren. De mogelijkheden om te investeren zijn echter beperkt. Er zijn minder financieringen beschikbaar en investeerders zijn terughoudender geworden. Op dit moment hebben wij geen emissie in voorbereiding. Onze aandacht gaat nu uit naar onze bestaande vloot.

Markt

 

 • In welk marktsegment bent u actief? Wij hebben containerschepen, bulkschepen en een multipurpose schip. Onze containerschepen hebben een capaciteit van 1.100 en 1.700 TEU en worden gerekend tot de zogenoemde ‘feederschepen’.  Onze containerschepen zijn niet alleen ideale containerfeeders, maar vinden ook succesvol emplooi in andere lijndiensten. Omdat de schepen zijn voorzien van eigen kranen kunnen zij ook terecht in havens met beperkte walfaciliteiten. Onze bulkschepen hebben een capaciteit van 22.000 ton tot 57.000 ton (handysize en supramax). Deze schepen worden door hun ruime inzetbaarheid ook wel de werkpaarden van de zee genoemd. De schepen vervoeren diverse soorten droge bulklading zoals granen, cement, houtproducten, ertsen etc..
 • Hoe volgt u de marktontwikkelingen? Wij beschikken over een eigen bevrachtingskantoor: Euroteam Chartering in Groningen. Dit kantoor volgt dagelijks de marktontwikkelingen wereldwijd. Op basis van kennis, marktverwachtingen en vele internationale contacten, brengt ons bevrachtingskantoor de schepen onder bij gerenommeerde charteraars.
 • Wie zijn de opdrachtgevers? Onze schepen varen veelal in timecharter voor ondernemingen die actief zijn in de containerlijnvaart of bulkvaart. Maar soms wordt ook zelf vracht aangenomen.
 • Wat wordt het vaargebied van de schepen? In principe zijn onze schepen wereldwijd inzetbaar. Het vaargebied is mede afhankelijk van de marktomstandigheden.
 • Wanneer trekt de scheepvaart weer aan? Scheepvaart is cyclisch. Maar of de jaren als 2006-2008 terugkomen, weten we niet. Een dip als die we thans meemaken hebben we nog nooit meegemaakt. Maar er zijn ontwikkelingen die weer hoop geven. Er worden er heel weinig schepen besteld, er worden meer schepen gesloopt en is het wereldhandelsvolume is de afgelopen 2 jaar weer gestegen.

Juridisch

 

 • Wat zijn mijn taken als commanditaire vennoot? Er is tenminste een maal per jaar een vergadering. In deze vennoten vergadering komt in ieder geval altijd aan de orde het vaststellen van de jaarrekening, het verlenen van decharge van de bestuurders en er wordt een besluit genomen over de bestemming van het behaalde resultaat. U ontvangt voor deze vergadering ieder jaar een uitnodiging. Indien men niet wil of kan komen, dan kan men een machtiging afgeven aan de beherende vennoot of een ander. Voor alle beslissingen van de vergadering van vennoten is een meerderheid van de aanwezige stemmen vereist. Dit geldt ook voor de beslissing voor verkoop van het schip c.q. de schepen en een aantal andere belangrijke zaken. Deze zijn statutair vastgelegd in de CV-akte.
 • Heb ik als commanditair vennoot inspraak in de dagelijkse gang van zaken? Nee, de beherend vennoot is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Voor sommige belangrijke zaken heeft de beherend vennoot wel toestemming nodig van de overige commanditair vennoten. Bijvoorbeeld als besloten moet worden over de verkoop van het schip.
 • Heb ik als commanditaire vennoot inspraak? In de CV-akte is een en ander bepaald. Kort gezegd heeft de commanditaire vennoot geen inspraak in de dagelijkse gang van zaken. Voor bijzondere rechtshandelingen zal de commanditaire vennoot toestemming moeten verlenen, zie artikel 7 van de CV-akte.
 • Hebben de vennoten invloed op de keuze wanneer, aan wie en voor hoeveel het schip verkocht wordt? Een goede verkoop van een schip is belangrijk voor het rendement. In elke CV-akte is opgenomen dat de vergadering van vennoten met een meerderheid over de verkoop beslist. De beherend vennoot zal iedere verkoop voorbereiden. De participanten moeten vervolgens met een meerderheid akkoord gaan wil de verkoop doorgang vinden.
 • Wie zijn de beherende vennoten? Voor elke CV wordt er een Beheermaatschappij opgericht, die als beherend vennoot handelt. Tijdens de inwervingsperiode is ook Universal Marine Investments B.V. beherend vennoot.
 • Wordt er op de beherende vennoten toegezien? Ja, door de commanditaire vennoten, deze vennoten dienen jaarlijks decharge te verlenen aan de beherend vennoot voor het besturen van de CV. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een erkend accountantskantoor.
 • Wat als een participant komt te overlijden? De participatie gaat dan automatisch over op de erfgenaam (of erfgenamen). Hiervoor is geen toestemming nodig van de beherend vennoot of de overige vennoten. Wel dienen successierechten te worden afgedragen. De erfgenaam kan ook besluiten de participatie te verkopen. In dat geval gelden weer de normale regels.

  Voor een overdracht: bij een besloten CV is schriftelijke toestemming vereist van alle overige vennoten en bij een open CV is slechts toestemming nodig van de beherend vennoot.
 • Ben ik aansprakelijk voor verliezen? Nee, u loopt alleen risico over uw geïnvesteerde bedrag en eventuele gelden die u aan de CV heeft uitgleend.
 • Als ik met 300.000 euro participeer, heb ik dan bij stemmingen meer inbreng dan iemand die met 10.000 euro participeert? Ja, het gewicht van de stem is evenredig aan het ingebrachte kapitaal.
 • Moet ik mij inschrijven bij de Kamer van Koophandel? Nee, u wordt aangemerkt als medegerechtigde tot het ondernemingskapitaal en niet als ondernemer.
 • Is een inschrijving op twee namen mogelijk? Een participatie kan slechts op één naam staan. Met de belastingdienst is een afspraak gemaakt dat per participatie slechts één natuurlijke persoon of één rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) mogelijk is. Per participant dienen wij ook één burgerservicenummer of één fiscaal nummer door te geven. Bij een participatie van € 10.000 of hoger kunt u eventueel ervoor kiezen om de participatie op te splitsen, zodat de ene helft op één naam staat en de andere helft op een andere naam. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd of u heeft een samenlevingscontract, dan is dit niet nodig omdat de helft van de participatie sowieso aan uw partner toebehoort.

Fiscaal

 

 • In welke mate is het rendement onbelast? Omdat wordt gekozen voor het tonnageregime wordt het rendement op forfaitaire wijze vastgesteld aan de hand van de nettotonnage van de schepen. De nettotonnage is de maat van de nuttige capaciteit van een schip. Over dit rendement wordt belasting betaald, en niet over het werkelijke rendement. De belasting komt bij een participatie van € 10.000 neer op circa € 8,- per jaar bij een belastingtarief van 52% (bij een lager belastingtarief is de heffing dus nog lager). Eventuele verliezen zijn onder het tonnageregime niet aftrekbaar.
 • Is mijn belastbaar inkomen relevant? Omdat slechts een klein percentage belasting wordt betaald, is de belastingtarief nauwelijks van belang. Zie ook vorige vraag.
 • Hoe moet ik mijn belasting aangifte doen? Ieder jaar krijgt u van Universal Marine een overzicht, waarop staat aangegeven wat u waar moet invullen op uw aangiftebiljet. Deze invulinstructie wordt voordat het naar u wordt toegezonden afgestemd met de belastingdienst.

  Als u deelneemt in de besloten CV moet u elektronisch aangifte doen (via de website van de belastingdienst). U wordt aangemerkt als medegerechtigde tot het ondernemingskapitaal.

  Als u deelneemt in de open CV, dan kunt u aangifte doen met een papieren P-biljet of elektronisch.
 • Mijn Belastingdienst heeft nog aanvullende vragen over deze investering. Wat moet ik doen? U kunt uw Belastingdienst doorverwijzen naar de Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam. Daarmee hebben wij afspraken gemaakt omtrent de fiscale behandeling van deze CV. En deze zijn landelijk bindend voor alle Belastingkantoren.
 • Ik heb ook een eigen IB-onderneming (bv een bakkerij). Heeft de aankoop van een deelname in een zeescheepvaart-CV gevolgen voor mijn eigen onderneming? Nee, de IB-onderneming en de CV-participatie zullen als afzonderlijke ondernemingen worden beschouwd, tenzij de onderneming wordt gedreven met zeescheepvaart aanverwante activiteiten. Dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw eigen adviseur. In principe worden de verschillende ondernemingen in de fiscaliteit afzonderlijk behandeld.
 • Kan ik het geld lenen? Voor de besloten CV is dit geen voordelige optie. Onder het tonnageregime wordt de jaarlijkse winst op forfaitaire wijze vastgesteld. Eventuele rentelasten vallen daar ook onder. De rentelasten zijn derhalve fiscaal niet aftrekbaar. Voor de open CV kan het aantrekkelijk zijn om met geleend geld te participeren, omdat de grondslag in box 3 dan met het geleende bedrag wordt verminderd. Maar het is wel risicovoller en wij raden participanten dat af.
 • Kan ik het geld lenen van mijn eigen BV? Ja, dat is mogelijk. Voor u in privé werkt dit fiscaal hetzelfde uit als omschreven in de vorige vraag. De door de BV ontvangen rente wordt in de normale winstberekening meegenomen.
 • Kom ik in aanmerking voor zelfstandigenaftrek? Nee, als commanditair vennoot in de besloten CV wordt u aangemerkt als medegerechtigde tot het ondernemingsvermogen. Deze groep van belastingplichtige komt niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. De commanditaire vennoot in de open CV komt overigens ook niet in aanmerking zelfstandigenaftrek.
 • Kom ik in aanmerking voor investeringsaftrek? Nee, investeringsaftrek is uitgesloten bij belastingheffing op basis van het tonnageregime. Daarnaast is investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden, zoals de CV, per 1 januari 2001 aanzienlijk beperkt. De investering moet niet worden beoordeeld per participant, maar op het niveau van de CV. Bij investeren in een schip overstijgt men het bedrag waaronder men nog in aanmerking komt voor investeringsaftrek aanzienlijk.
 • Kom ik in aanmerking voor willekeurige afschrijving voor zeeschepen (11,8% per jaar)? Nee, het tonnageregime sluit deze bepaling uit. De winst wordt op forfaitaire wijze bepaald. Werkelijke behaalde resultaten en fiscale afschrijvingen zijn niet van belang. Als u kiest voor het normale winstregime, kunt u wel gebruik maken van deze afschrijving, maar aan het einde van de looptijd heeft u veel winst waarover u wel belasting moet betalen. Het voordeel aan het begin van de periode compenseert niet belasting die u aan het einde van de looptijd moet betalen.
 • Ik heb al drie participaties, kan ik deelnemen in een vierde scheepvaart-CV? Heeft u geen enkele participatie in een besloten scheepvaart-CV van vóór 2001, dan mag u meer dan drie besloten deelnames hebben. De belastingdienst zal dit aanmerken als één onderneming, maar aangezien u gebruik maakt van het tonnageregime heeft dit fiscaal geen nadelige consequenties.

Algemeen

 

 • Waarom financiert u een schip met een CV? Het benodigde scheepskapitaal wordt ruwweg voor 2/3 gedekt door een hypothecaire banklening en voor 1/3 met commanditair vermogen. Slechts een deel van de financiering betreft CV-kapitaal. Scheepshypotheekbanken financieren nooit tot 100%, waardoor de groei van een rederij in het verleden werd beperkt. Daarom heeft de Nederlandse overheid fiscale maatregelen getroffen om participanten via een CV deel te laten nemen in de zeescheepvaart. Wij beschouwen de scheeps-CV als een waardevol instrument om onze vloot te laten groeien en investeerders zicht te bieden op een goed rendement. Overigens nemen wij altijd deel in het CV-kapitaal en participeren dus zelf ook.
 • Waarom investeert de rederij niet zelf meer geld? Door het kapitaalintensieve karakter van de scheepvaartsector kan menig rederij de groei van de eigen vloot niet volledig zelf financieren. Een scheeps-CV is een goede manier voor de rederij om haar vloot uit te breiden en voor investeerders een mogelijkheid om mee te participeren in een scheepvaartonderneming.
 • Hoe worden de vennoten bij de onderneming betrokken? De vennoten ontvangen vier keer per jaar een financieel overzicht van hun schip. Daarnaast kan de vennoot in de jaarvergadering zijn stem laten horen.
 • Wat is een timecharter? Bij een timecharter wordt het schip verhuurd aan een charteraar voor een bepaalde periode. Als het schip goed bevalt wordt een contract vaak verlengd. Het kan voorkomen dat een schip jarenlang voor dezelfde charteraar vaart. Gedurende de timecharter is het schip verzekerd van een vast inkomen per dag. Bij een timecharter worden de brandstofkosten en de havengelden door de charteraar betaald.

 

Nieuwe emissie

 

 • Wanneer starten jullie met een nieuwe CV? Op dit moment hebben wij geen nieuwe emissie in voorbereiding.
 • Waarom worden bepaalde projecten in dollars uitgegeven? In de scheepvaart is de US dollar de gebruikelijke valuta. Schepen worden vaak in dollars aangekocht en verkocht. De vrachttarieven zijn doorgaans in dollar. De meeste kosten zoals van smeerolie en bemanning zijn in dollars. Om die redenen rapporteren wij ook in dollars. Scheepvaart-projecten in euro’s zijn vaak projecten met inkomsten en een groot deel van de kosten in dollars, maar waarvan de bedragen naar euro’s zijn omgerekend. In deze projecten speelt hetzelfde valutarisico, alleen wordt het niet specifiek behandeld. U kunt bij emissies wel  in euro’s storten. Bij uitkeringen zult u de keuze krijgen of u deze in dollars wilt ontvangen en dus zelf bepaalt wanneer u deze in euro’s omwisselt, of dat u de uitkeringen in euro’s wilt ontvangen. In dat laatste geval zullen wij uw dollars in euro’s omwisselen tegen de dan geldende koers.
 • Blijven de tarieven op het huidige niveau? Voor zowel de container- als de bulkmarkt bevinden de tarieven zich nu op een stabiel maar zeer laag niveau. De huidige tarieven zijn voldoende voor een schip als de Universal Durban die recent is aangekocht, maar veel andere schepen hebben hogere tarieven nodig om kostendekkend of winstgevend te kunnen varen. De tarieven zijn afhankelijk van vraag en aanbod van vrachtvervoer over zee. Scheepvaart is cyclisch. De scheepvaart zal ook weer betere tijden tegemoet gaan, alleen is het nog moeilijk te voorspellen wanneer de markt weer gaat aantrekken.